Algemene Voorwaarden

 1. Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 

Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. KvK 24294708: “Bloemenboetiek ‘t Bolletje “, gevestigd aan de

Lusthofstraat 74-76, 3071 WH te Rotterdam en haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzonder titel;

 

Cliënt: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst of met wie Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. een overeenkomst sluit;

 

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

 

producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

 

Diensten: alle door of vanwege Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. uit te voeren werkzaamheden die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

 

Order: elke opdracht/bestelling van Cliënt aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. b.v..

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen tussen Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. en haar (toekomstige) Cliënt. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten die Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. met haar Cliënt sluit en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. en Cliënt.

 

2.2 De bepalingen van deze Voorwaarden zijn mede van toepassing op Overeenkomsten waarbij Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. niet, of niet alleen, als verkoper optreedt, tenzij de aard of specifieke inhoud van een bepaling in deze Voorwaarden zich daartegen verzet.

 

2.3 Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, nietig of vernietigbaar zijn zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

 

2.4 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Cliënt wordt door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

 

 1. Aanbiedingen / Overeenkomsten

 

3.1 Alle door of namens Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. mondeling of schriftelijk gedane aanbiedingen, prijsopgaven, offertes e.d. Gelden slechts als uitnodiging tot het doen van een Order.

 

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor-zover Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. de Order schriftelijk aanvaardt of, bij gebreke daarvan, door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. uitvoering aan een Order wordt gegeven.

 

3.3 Hoewel alle opgaven door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. van hoeveelheden, maten en/of andere aanduidingen van de producten of Diensten met zorg worden gedaan, binden deze opgaven Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. niet.

 

3.4 Indien de bestelde producten door welke oorzaak ook tijdelijk of definitief niet meer leverbaar zijn behoudt Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zich het recht voor andere producten te leveren, die, onder handhaving van de overeengekomen prijs, zoveel mogelijk overeenkomen met de oorspronkelijk bestelde producten.

 

 1. Prijzen

 

4.1 Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen zijn alle prijzen uitgedrukt in EURO.

 

4.2 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. houdt zich het recht voor overeengekomen prijzen tot het moment van aflevering van de producten en/of levering van de Diensten te wijzigen. In het geval van prijswijziging door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. heeft Cliënt het recht de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, mits dat schriftelijke binnen drie (3) werkdagen, nadat Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. Cliënt van deze prijswijziging in kennis heeft gesteld, geschiedt.

 

 1. Betaling

 

5.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 dient Cliënt de haar in rekening gebrachte bedragen, zoals vermeld op de factuur, binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. te betalen. Alle betalingen zullen, ter keuze van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v., op haar vestigingsadres of op een door haar aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan.

 

5.2 Alle aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Cliënt is niet bevoegd tot verrekening. Cliënt heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichting op te schorten, tenzij Cliënt binnen 14 dagen na het opeisbaar worden van de betreffende verplichting het geschil voorlegt aan de volgens artikel 14 bevoegde rechter.

 

5.3 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. is te allen tijde gerechtigd van Cliënt te eisen dat de in rekening gebrachte bedragen tot een maximum van 50% bij vooruitbetaling worden voldaan, voordat de producten en/of Diensten door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. geleverd worden, of dat de levering van de producten en/of Diensten door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. onder rembours zal geschieden.

 

5.4 Indien volledige betaling van de aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn geschiedt, is Cliënt door het enkele verstrijken van deze termijn, zonder ingebrekestelling, in verzuim en is Cliënt over de in rekening gebrachte bedragen vertragingsrente aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 4%, vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening.

 

5.5 Indien Cliënt jegens Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. met de betaling in verzuim is, is Cliënt in elk geval verplicht Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden. De door Cliënt te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste vijftien 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EURO 2,50 te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.

 

5.6 Ieder bedrag dat van Cliënt zal worden ontvangen zal allereerst strekken tot voldoening van alle kosten zoals bedoeld in artikel 5.5 vervolgens ter voldoening van alle eventueel verschuldigde rente als bedoeld in artikel 5.4 en tenslotte ter voldoening van de hoofdsom.

 

 1. Annulering

 

6.1 De Cliënt die een Overeenkomst annuleert is gehouden de door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. als gevolg van de annulering te lijden schade te vergoeden. Het te betalen schadebedrag bedraagt minimaal dertig procent (30%) van het als gevolg van de geannuleerde Overeenkomst verschuldigde bedrag, onverminderd het recht van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. op vergoeding van haar werkelijke schade.

 

 1. Levering producten en Diensten

 

7.1 De aflevering en de risico-overgang van de producten geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, steeds op het adres van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. en op het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor aflevering aan Cliënt. Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van voornoemd tijdstip. Cliënt zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na de kennisgeving, afnemen.

 

7.2 De door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. te verlenen diensten worden verricht op het door haar opgegeven adres en tijdstip.

 

7.3 Neemt Cliënt de producten niet tijdig af, dan zal Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. is in dat geval gerechtigd, onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, om de producten aan een derde partij te verkopen. Cliënt blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan een derde.

 

7.4 Overeengekomen leveringstermijnen zullen door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 

7.5 Onverminderd het overige in deze Voorwaarden bepaalde, heeft Cliënt bij overschrijding van de leveringstermijn geen recht op schadevergoeding ter zake behoudens in geval van opzet of grove schuld van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v.. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Cliënt het betreffende gedeelte van de Overeenkomst in stand laat. Cliënt is in dat geval gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

 

7.6 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. heeft te allen tijde het recht de producten in gedeelten af te leveren.

 

7.7 Indien Cliënt wenst dat de producten worden afgeleverd op een door hem gewenst adres, geschiedt dit vervoer voor rekening en risico van Cliënt.

 

 1. Inspectie en Reclame

 

8.1 Cliënt is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming of, indien dit eerder is, na ontvangst door hemzelf of door een in zijn opdracht handelende derde, nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten moeten zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur na aankomst van de producten en/of levering van de Diensten, schriftelijk gemeld worden aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v..

 

8.2 Indien Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. voor de vaststelling van haar eventuele aansprakelijkheid wegens gemelde gebreken aan de door haar geleverde producten enig onderzoek of andere maatregelen noodzakelijk acht zal Cliënt hieraan alle medewerking verlenen. Indien Cliënt geen medewerking verleend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en heeft Cliënt geen aanspraken ter zake.

 

8.3 Indien Cliënt tijdig en conform artikel 8.1 van deze Voorwaarden reclameert over gebreken aan een product en is gebleken dat Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. aansprakelijk is wegens geconstateerde gebreken aan haar producten zoals hiervoor bedoeld, zal Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. naar vrije keuze:

 

A de gefactureerde prijs voor de gebrekkige producten en/of Diensten aan Cliënt geheel of gedeeltelijk crediteren;

Of

B de producten en/of Diensten kosteloos opnieuw leveren.

 1. Huur

 

9.1 In geval van huur zijn de hierna te noemen bepalingen in het bijzonder van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden. Bij strijdigheid met de overige bepalingen zijn artikel 9.1 tot en met 9.11 van toepassing.

 

9.2 De huur gaat in op de dag dat de producten en toebehoren (hierna te noemen “het Gehuurde”) door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. bij de Cliënt geplaatst zijn. De feitelijke plaats van plaatsing wordt door de Cliënt in overleg met Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. bepaald.

 

9.3 De producten blijven steeds eigendom van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v.. De Cliënt zal niets doen dat aan derden de indruk zou kunnen geven dat hij over het Gehuurde als eigenaar kan beschikken.

 

9.4 De huur eindigt na afloop van de huurperiode zoals in de huurovereenkomst is opgenomen. De minimum huurperiode bedraagt in ieder geval één (1) dag.

 

9.5 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. heeft het recht maar niet de plicht om gedurende de looptijd van de huurovereenkomst in overleg met de Cliënt de producten te vervangen door naar het oordeel van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. vergelijkbare en gelijkwaardige producten.

 

9.6 Indien in de huurovereenkomst is overeengekomen dat de verzorging van de producten is toevertrouwd aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. dan zal Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. al datgene doen wat noodzakelijk is om de producten in goede conditie te houden zoals bewatering, bemesting, snoeien etcetera, één en ander ter vakbekwame beoordeling van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v..

 

 

9.7 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. heeft het recht om gedurende normale werktijden de woning of bedrijfsruimte van Cliënt te betreden ter inspectie van de producten in het algemeen en ter nakoming van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. verplichting uit hoofde van het voorgaande artikel in het bijzonder.

 

Cliënt zal Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. ongehinderd toegang tot de producten verschaffen. Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. heeft tevens het recht om zonder nadere vergoeding water en elektriciteit van Cliënt te gebruiken om aan zijn verzorgingsverplichtingen te voldoen.

 

9.8 Cliënt zal de producten met de nodige zorg behandelen en er voor zorg dragen dat de producten niet beschadigd worden of anderszins behandeld worden op een wijze die hun conditie zou kunnen benadelen.

 

9.9 Indien de verzorging van de producten door de Cliënt verzorgd wordt dan zal Cliënt zich aan de verzorgingsinstructies van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. houden. Deze verzorgingsinstructies zullen door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. schriftelijk dan wel mondeling aan Cliënt worden gegeven bij de aanvang van de huur.

 

9.10 De bepalingen met betrekking tot betaling zoals geformuleerd in artikel 5 van deze Voorwaarden zijn ook van toepassing in geval van huur.

 

9.11 Indien Cliënt de huur niet of niet op tijd betaalt of anderszins niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst voldoet dan heeft Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v., onverminderd het bepaalde in artikel 13 van deze Voorwaarden, het recht om door dat enkele feit alleen en zonder nadere ingebrekestelling deze huurovereenkomst te beëindigen en de producten terug te vorderen c.q. Op kosten van Cliënt terug te (doen) halen. Cliënt zal dan tevens onmiddellijk de alsdan vervallen huurtermijnen voldoen alsmede de resterende huurtermijnen tot het einde van de minimum huurperiode.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

10.1 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. is niet aansprakelijk voor schade aan producten anders dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.

 

10.2 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor indirecte schade die Cliënt of een derde ter zake van (het gebruik van) de producten en of de geleverde Diensten mocht lijden, hieronder onder meer inbegrepen gevolgschade, bedrijfsschade, milieuschade en immateriële schade.

 

10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Sonia te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs voor de producten of de Diensten ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.

 

10.4 Cliënt zal Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. vrijwaren van alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de producten/Diensten en zal aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. alle schade vergoeden die Sonia lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

11.1 Niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat de eigendom van de producten pas over op de Cliënt, zodra Cliënt heeft voldaan aan zijn financiële verplichtingen jegens Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. uit hoofde van of krachtens een overeenkomst aan hem geleverde of te leveren producten respectievelijk voor hem verrichtte of te verrichten Diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekort schieten in de nakoming van de Overeenkomst.

 

11.2 Voordat de eigendom van de producten op Cliënt is overgegaan, is Cliënt niet gerechtigd de producten te vervreemden, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren zonder Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v.’ schriftelijke toestemming.

 

11.3 Indien en zolang Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. eigenaar van de producten is, zal Cliënt Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten en/of enig onderdeel van de producten verloren is gegaan of is beschadigd.

 

Bovendien zal Cliënt aan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v., op het eerste verzoek van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v., mededelen waar de producten zich bevinden waarvan Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. eigenaar is.

 

11.4 Bij beslag, (aanvraag tot) faillissement of (voorlopige) surséance van betaling zal Cliënt onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v.. Cliënt staat er voor in dat een beslag op de producten onmiddellijk met bekwame spoed wordt opgeheven.

 

 1. Overmacht

 

12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Cliënt geheel of

Gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend: stakingen, stagnatie of andere (personeels-) problemen bij Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. of haar toeleveranciers en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.

 

12.2 Indien Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming) niet aan haar verplichtingen jegens Cliënt kan voldoen, heeft Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. de keuze om de nakoming van die verplichting voor de duur van de overmacht op te schorten, of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder jegens Cliënt tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

 

12.3 Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zal Cliënt zo spoedig mogelijk van (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

 

 1. Ontbinding/verzuim

 

13.1 Indien Cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim en is Cliënt in ieder geval verplicht alle door Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. geleden schade, waaronder ondermeer buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, volledig te vergoeden.

 

Ook is Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. in dat geval gerechtigd:

A de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende

Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

B die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of

Gedeeltelijk te ontbinden.

 

13.2 Ingeval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stilleggen of ontbinding van het bedrijf van Cliënt, zullen alle Overeenkomsten met Cliënt van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. Cliënt binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. zonder ingebrekestelling gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door Cliënt voldoende zeker is gesteld.

13.3 Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. op grond van de wet en de Overeenkomst.

 

13.4 Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in artikelen 13.1 of 13.2 zijn respectievelijk (I) alle vorderingen van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. op Cliënt uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (II) alle vorderingen van Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. op Cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. gerechtigd de betreffende producten terug te nemen.

 

In verband daarmee zullen Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Cliënt te betreden teneinde de producten in bezit te nemen.

 

Cliënt is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

 

 1. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 

14.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

 

14.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden zullen voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, met dien verstande dat Bloemenboetiek ‘t Bolletje b.v. het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Cliënt aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.